Om projektet

I det EU-stödda projektet Utvecklingsnod Sápmi har vi skapat arbets- och mötesplatsen Vallje. Projektet genomförs 2016-2018. Tillsammans med samiska företagare inom kulturella och kreativa näringar har vi gjort Vallje till en mötesplats som får hen att växa och inspireras. Under projektets tid har vi sett utökade behov av att strukturera arbetet med nya och exportmogna företag och entreprenörer. Dessa behöver många gånger mer hjälp och coachning än vad större och mer etablerade företag behöver. De märks dock inte lika mycket och kommer ibland i skymundan. I ett projektsamarbete med Piteå Science Park kring en virtuell/digital inkubator har viljan från oss vuxit fram att skapa en fysisk inkubator för oss här i inlandet. En inkubator som har en tydlig koppling till akademin och tillväxtcenter vid kusten och som samtidigt kan innebära att resurser tillgängliggörs i inlandet med hjälp av digital teknik, samarbeten och nya metoder.

Genom detta projekt vill vi skapa en testplattform för en inkubator i inlandet öppen för företag inom fler branscher. Inkubatorn har en samisk prägel vilket gör att mycket fokus ligger på hållbarhet, jämlikhet och kunskapsöverföring mellan generationer. Samiskt näringsliv har många gånger ett mer hållbart synsätt när det gäller återbruk vilket är naturligt då generationsväxling inom exempelvis renskötseln är central. Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar utan har lånat den av våra barn och barnbarn. Familjen är även en central i företagets framgång och utveckling. Fortsatt ska kulturella och kreativa näringar vara tongivande då dessa näringar växer samtidigt som de många gånger behöver stöttning för att lyfta. Företag inom dessa näringar kan även vara en tillgång för andra företag som ingår i inkubatorn vilket innebär att de redan under inkubatorstiden tar hjälp av varandra och skapar fruktsamma nätverk. Ett huvudmål i projektet är att 20 entreprenörer ska examineras och därmed genom projektet har utvecklat det egna företaget. Entreprenörerna deltar i inkubatorsprogrammet under ett år och antagning sker löpande. En individuell handlingsplan upprättas och som stöd har entreprenören projektpersonal och konsulter samt möjlighet att delta i föreläsningar. Examination sker genom en slutpitch. Inkubatorn finns i Valljes lokaler.

 

Projektets syftet är att utveckla entreprenörer och bereda dem möjlighet att utveckla det egna företaget och senare bidra till regionens utveckling. Genom att arbeta med diversifiering av näringslivet och skapa möjligheter på landsbygden för kvinnor och unga ökar möjligheter för bygden att utvecklas och locka till inflyttning och expansion. Syftet är också att kunna ta del av ny forskning och kunskap som normalt sett inte når till Gällivare. Genom att synliggöra samiskt näringsliv, höja kunskapsnivån och skapa nätverk inom samiska och icke samiska företag kan vi öka förståelsen för varandra och skapa gynsamma samarbeten.